DHKT

662/QĐ-KTKH -Vv Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy theo học tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

28/11/2017

662/QĐ-KTKH -Vv Ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy theo học tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

TẢI VỀ TẠI ĐÂY