DHKT

Biểu mẫu ISO

15/11/2016

STT

ISO

Tên tài liệu

Mã Số

Người viết

Tầng 1

1

4.2.2

Sổ tay chất lượng

STCL

Nguyễn Ngọc Tuấn

2

5.3

Chính sách chất lượng

CSCL

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tầng 2

1

4.2.3

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT423

Đào Ngọc Đạo

2

4.2.4

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT424

Đào Ngọc Đạo

3

5.5

Quy trình quản lý hành chính

QT553-01

Nguyễn Chí Thanh

4

6.2

Quy trình tuyển dụng CBVC

QT620-01

Nguyễn Chí Thanh

5

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBVC

QT622-01

Nguyễn Chí Thanh

6

6.3

Quy trình duy tu và quản lý cơ sở vật chất

QT630-01

Nguyễn Văn Nhường

7

Quy trình Quản lý thư viện

QT630-02

Trịnh Thị Anh Đào

8

7.1

Quy trình Mở mã ngành Cao đẳng

QT710-01

Nguyễn Tiến Duyệt

9

Quy trình kiểm soát công tác NCKH

QT710-02

Nguyễn Tiến Duyệt

10

Quy trình lập, theo dõi chương trình, kế hoạch công tác

QT710-03

Nguyễn Chí Thanh 

11

7.2

Quy trình tiếp nhân và quản lý HSSV

QT720-01

Nguyễn Văn Huỳnh

12

Quy trình thu học phí

QT720-02

Nguyễn Tiến Duyệt

13

Quy trình giải quyết chính sách & học bổng

QT720-03

Huỳnh Ngọc Thời

14

Quy trình tính giờ giảng cho Giảng viên

QT720-04

Bùi Minh Chuyên

15

7.4

Quy trình mua vật tư, thiết bị

QT740-01

Nguyễn Văn Nhường

16

Quy trình thỉnh giảng

QT740-02

Bùi Minh Chuyên

17

7.5

Quy trình kiểm soát quá trình biên soạn giáo trình

QT751-01

Nguyễn Tiến Duyệt

18

Quy trình xây dựng & kiểm soát thời khóa biểu

QT751-02

Nguyễn Hoàng Minh

19

Quy trình tổ chức đào tạo & giảng dạy

QT751-03

Nguyễn Văn Huỳnh

20

Quy trình tổ chức và quản lý thực tập cho HSSV

QT751-04

Bùi Minh Chuyên

21

Quy trình phúc khảo bài thi

QT751-05

Phan thị phương Đắc

22

Quy trình đăng ký học lại

QT751-06

Hồ thị Tường Vân

23

Quy trình Giải quyết đơn thư khiếu nại ,tố cáo

QT751-07

Đào Ngọc Đạo

24

Quy trình Tổ chức hội nghị, Hội thảo

QT751-08

Bùi thị thu Hương

25

Quy trình Quản lý Tài chính

QT751-09

Đặng Hữu Chỉnh

26

Quy trình Đào tạo theo phương thức vừa học vừa làm và liên thông

QT751-10

Thái Đắc Hạ

27

7.6

Quy trình xét và cấp bằng tốt nghiệp

QT760-01

Nguyễn Văn Huỳnh

28

8.2.1

Quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

QT821-01

Nguyễn Anh Bằng

29

8.2.2

Quy trình đánh giá nội bộ

QT822-01

Đào Ngọc Đạo

30

8.2.3

Quy trình thanh tra

QT823-01

Đào Ngọc Đạo

31

8.2.4

Quy trình đánh giá kết quả học tập của HSSV

QT824-01

Nguyễn Văn Huỳnh

32

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

QT824-02

Nguyễn Anh Bằng

33

8.3

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT830-01

Đào Ngọc Đạo

34

8.4

Quy trình Thu thập thông tin và phân tích dữ liệu

QT840-01

Đào Ngọc Đạo

35

8.5

Quy trình HĐ khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT850-01

Đào Ngọc Đạo

36

Quy trình phát triển và cập nhật chương trình đào tạo

QT850-02

Nguyễn Tiến Duyệt

Tầng 3

1

5.4.1

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Trường Cao đẳng KT-KH Đà Nẵng

QT541-01

Lê Quang Hùng

2

 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Tổ chức- Hành chính

QT541-02

Nguyễn Chí Thanh

3

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Đào tạo và NCKH

QT541-03

Nguyễn Tiến Duyệt

4

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý HSSV

QT541-04

Huỳnh Ngọc Thời

5

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Thanh tra

QT541-05

Đào Ngọc Đạo 

6

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Quản trị class="style1">ị

QT541-06

Nguyễn Văn Nhường

7

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Phòng Tài vụ

QT541-07

Phòng Tài Vụ

8

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Cơ bản Cơ sở

QT541-08

Bùi Minh Chuyên

9

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Tin học - Ngoại ngữ

 

QT541-09

Đặng Thanh Bình

10

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Tài chính- Ngân hàng

QT541-10

Tăng Thị Phúc

11

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Kế hoạch- Quản trị

QT541-11

Nguyễn Thị Duy phương

12

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Kế toán

QT541-12

Lê Văn Thảo

13

 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Mác Lênin

QT541-13

Phạm Huy thành

14

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa Đào tạo tại chức

QT541-14

Nguyễn Ngọc Tuấn

15

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Trung tâm Phục vụ HSSV

QT541-15

Trần Quang Nên

16

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện MTCL của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

QT541-16

Nguyễn Thị Tuyết

17

5.5

Quy định SĐTC, CNNV của Ban Gíám hiệu Trường

QT550-01

Nguyễn Ngọc Tuấn

18

Quy định SĐTC, CNNV của Phòng Tổ chức- Hành chính

QT550-02

Nguyễn Chí Thanh

19

 Quy định SĐTC, CNNV của P.Đào tạo & NCKH

QT550-03

Nguyễn Văn Huỳnh

20

Quy định SĐTC, CNNV của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý HSSV

QT550-04

Huỳnh Ngọc Thời

21

Quy định SĐTC, CNNV của Phòng Thanh tra

QT550-05

Đào Ngọc Đạo 

22

 Quy định SĐTC, CNNV của Phòng Quản trị

QT550-06

Nguyễn Văn Nhường

24

Quy định SĐTC, CNNV của Phòng Tài vụ

QT550-07

Đặng Hữu Chỉnh

25

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Cơ bản Cơ sở

QT550-08

Trần Minh Đức

26

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Tin học Ngoại ngữ

QT550-09

Trần thị Ngọc Hoa

27

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Tài chính- Ngân hàng

QT550-10

Tăng Thị Phúc

28

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Kế hoạch-Quản trị 

QT550-11

Nguyễn Thị Duy phương

29

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Kế Toán

QT550-12

Lê Văn Thảo

30

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Mác Lênin

QT550-13

Khoa Mac_LêNin

31

Quy định SĐTC, CNNV của Khoa Đào tạo tại chức

QT550-14

Thái Đắc Hạ

32

Quy định SĐTC, CNNV của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ

QT550-15

Nguyễn Thị Tuyết

33

5.6

Quy định họp xem xét  lãnh đạo

QT560-01

Nguyễn Ngọc Tuấn

34

Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô

QT630-01

Nguyễn Văn Nhường

35

7.5.1

Quy định về quản lý đề cương chi tiết học phần

QT751-01

Nguyễn Tiến Duyệt

36

7.5

Quy định về công tác HSSV

QT750-01

Bộ GDĐT

37

Quy định về quản lý Ký túc xá

QT750-02

Trần Quang Nên

38

Quy định về quản lý Hồ sơ HSSV

QT750-03

Nguyễn Chí Thanh