DHKT

Giới thiệu chi bộ khoa Tin học - Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Khoa Tin học – Ngoại ngữ là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Tính đến ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Khoa Tin học – Ngoại ngữ có 14 đảng viên chính thức và 01 quần chúng ưu tú đang được hướng dẫn sớm gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Khoa Tin học – Ngoại ngữ lãnh đạo toàn diện chính quyền Khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Khoa Tin học - Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 - 2022


Sáng ngày 15/3/2020, Đại hội chi bộ Khoa Tin học - Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Đặng Thanh Bình - Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Đình Thà - Phó bí thư

3. Đồng chí Phan Thị Minh Tâm - Ủy viên