DHKT

Công đoàn thông báo Vv tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa hai bà trưng và 110 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và bình bầu phụ nữ hai giỏi năm 2019, đăng ký phụ nữ hai giỏi năm 2020

05/03/2020

Công đoàn thông báo Vv tổ chức các hoạt động:
1. Kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng
2. Kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế Phụ Nữ 8/3 và bình bầu phụ nữ hai giỏi năm 2019, đăng ký phụ nữ hai giỏi năm 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về