DHKT

Thông báo Vv tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

12/01/2021

Thông báo Vv tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025