DHKT

TT. ĐỐI NGOẠI TB Số 410 Vv Đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng đào tạo giáo viên nước ngoài tại Học viện Hồng Hà, Trung Quốc tháng 9/2019

14/08/2019

TT. ĐỐI NGOẠI TB Số 410 Vv Đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng đào tạo giáo viên nước ngoài tại Học viện Hồng Hà, Trung Quốc tháng 9/2019