DHKT

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP CHÍNH TRỊ HÈ VÀO THỨ 6 NGÀY 16-8-2019 TẠI HỘI TRƯỜNG SỐ 2 - TẦNG 2, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

14/08/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP CHÍNH TRỊ HÈ VÀO THỨ 6 NGÀY 16-8-2019 TẠI HỘI TRƯỜNG SỐ 2  - TẦNG 2, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG