DHKT

P.CTCT-TB So 126 Vv Phân lịch tổ chức sinh hoạt lớp và họp giao ban SV tối thứ ba trong toàn trường, HK II, năm học 2019-2020

02/03/2020

P.CTCT-TB So 126 Vv Phân lịch tổ chức sinh hoạt lớp và họp giao ban SV tối thứ ba trong toàn trường, HK II, năm học 2019-2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng