DHKT

QĐ Số 706 Vv Thành lập Ban phòng chống bão lụt và QĐ Số 707 Vv Thành lập Đội phòng chống bão lụt

08/11/2019

QĐ Số 706 Vv Thành lập Ban phòng chống bão lụt và QĐ Số 707 Vv Thành lập Đội phòng chống bão lụt - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

1. QĐ Số 706 Vv Thành lập Ban phòng chống bão lụt


2. QĐ Số 707 Vv Thành lập Đội phòng chống bão lụt