DHKT

Kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ Năng Mềm 2020 của Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ

01/03/2020

Kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ Năng Mềm 2020 của Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng