DHKT

354/QĐ-KTKH - Vv Cử sinh viên tham gia học GDQP-AN năm 2019

12/08/2019

1. 354/QĐ-KTKH - Vv Cử sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tham gia học GDQP-AN năm 2019 - Xem và tải về danh sách tại đây

2. 362/QĐ-KTKH - Vv Bổ sung SV tham gia học GDQP-AN năm 2019 - Xem và tải về danh sách tại đây