DHKT

Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra

19/09/2021

Nguyễn Trường Thành

ThS. Nguyễn Trường Thành

Giảng viên, Trưởng phòng

Thạc sỹ Triết học

Điện thoại bàn: 02363734866

Di động 0917.979.949

Email: thanhktkh@gmail.com


Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên, Phó trưởng phòng
Điện thoại bàn: 02363734866

Điện thoại: 0918514806

Email: nguyenthivan1978@gmail.com


Nguyễn Thị Bích Liên

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sỹ Kinh tế
Di động: 0905.457.905

Email: bichlienktkh@gmail.com


Huỳnh Thị Thúy Linh

ThS. Huỳnh Thị Thúy Linh

Thạc sỹ Triết học
Giảng viên, Văn thư

Di động:  0905.386.863

Email: thuylinh386@gmail.com

Thân Thị Thùy Trang

Thân Thị Thùy Trang

Cử nhân ngành Hành chính học

Chuyên viên vị trí Tổ chức hành chính

Điện thoại bàn: 02363734866

Di động 0973601870

Email: thanthithuytrang@gmail.com


Trần Minh Tuấn

ThS Trần Minh Tuấn

Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Chuyên viên vị trí Thanh tra

Email:  tuantran163@gmail.com

SĐT: 0907 832 616

Lê Thị Chín

Lê Thị Chín

Nhân viên phục vụ

Di động: 0355.418.191

Lê Thạnh

Lê Thạnh
Di động: 0935.120.039

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585

Hồ Sỹ Công

Hồ Sỹ Công

Tổ trưởng tổ bảo vệ

Di động: 0914487992

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585


Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Nhân viên bảo vệ

Di động: 0919307062

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585


Nhự Thị Hồng

Nhự Thị Hồng

Nhân viên bảo vệ

Di động: 0922014135

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên bảo vệ

Di động: 0377.410.672 

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585

Trương Công Hùng

Trương Công Hùng

Nhân viên bảo vệ

Điện thoại bàn cổng chính: 02363.732.134

Điện thoại bàn cổng ký túc xá: 02363.738.998

Hotline Ký túc xá:
0905.952.585