DHKT

Liên hệ Phòng tổ chức hành chính

05/09/2017

Phòng Tổ chức - Hành chính
Số điện thoại: 02363734866 - Email: tchcktkh@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 104 - Tầng 1, Nhà A, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng