DHKT

QD 830 và QD 839 (bổ sung) Vv chi trả chính sách nội trú đối với sinh viên khóa 2018, 2019, 2020 kỳ I năm học 2020-2021

15/12/2020

QD 830 Vv chi trả chính sách nội trú đối với sinh viên khóa 2018, 2019, 2020 kỳ I năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về danh sách theo QD 833

Xem và tải về danh sách bổ sung theo QD 839


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ VÀ CÁC KHOẢN HỘ TRỢ KHÁC KHÓA 2020 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (BỔ SUNG)