DHKT

Giới thiệu Bộ môn Chính trị - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

14/11/2018

 


BỘ MÔN CHÍNH TRỊ (10/2018)

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, khoa Lý luận chính trị được hình thành và phát triển. Tiền thân khoa Lý luận chính trị là bộ môn Chính trị trực thuộc tổ bộ môn Cơ bản, sau đó là khoa Cơ bản cơ sở và nay là khoa Kinh tế cơ sở. Ngày 30 tháng 5 năm 2003, theo Quyết định số 61QĐ/KTKH-TCHC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, bộ môn Mác – Lênin tách ra thành bộ môn độc lập, trực thuộc Ban Giám hiệu, đến ngày 18 tháng 4 năm 2008, phát triển thành Khoa Lý luận Chính trị với 2 bộ môn:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 8/10/2018, theo 690/QĐ-KTKH của Hiệu trường nhà trường đổi tên Khoa Lý Luận chính trị thành Bộ môn Chính trị.

Biên chế của Khoa có 13 giảng viên chuyên trách và 3 giảng viên kiêm nhiệm. Tất cả giảng viên của Khoa đều có trình độ sau Đại học, thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng, phương pháp sư phạm để đảm bảo chất lượng giảng dạy môn học được phụ trách. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn tốt, đảm bảo hoàn thành các công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có quan điểm chính trị đúng đắn,vững vàng; trung thành với Tổ quốc với chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt.

 Hiện nay, Khoa đảm nhiệm giảng dạy 7 môn học cho các hệ đào của Trường từ chính quy đến vừa học vừa làm và  một số chuyên đề chính trị đầu khóa cho sinh viên mới. Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, công tác giảng dạy lý luận chính trị đã ngày càng phát triển góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo của Nhà trường.  Đáng chú ý là thời gian qua cùng với các phòng, khoa  chức năng, Khoa lý luận chính trị đã góp phần đào tạo ra những thế hệ học sinh, sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước.

Ngoài những nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa, văn nghệ do Nhà trường tổ chức.

Nhìn lại chặng đường 40 năm đã qua, tập thể giảng viên của Khoa rất tự hào về những thành quả, nỗ lực đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển  của mình. Đó là cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để khoa Lý luận chính trị vững tin tiến lên phía trước, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường cũng như vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trong thời gian tới, phát huy những thành tựu đã đạt được, tập thể giảng viên của Khoa không ngừng phấn đấu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học để góp phần cùng với Nhà trường ngày càng phát triển đi lên.

 

Picture