DHKT

TS Nguyễn Thị Thu Đông

20/07/2023
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Thu Đông

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG 

Ngày, tháng, năm sinh: 18-12-1977         

Nơi sinh: Đà Nẵng

Quê quán: Tiên Phước - Quảng Nam     

Học vị: Tiến sĩ - 2013

Chức vụ: Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ (7/2021)

Giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02363841557 -    DĐ:0989074047

Email: ngdongdn@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Nơi công tác

 

Công việc đảm nhận

Từ 2001 đến 2005

Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Giảng viên

Từ 2005 đến 2008

Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Tổ phó bộ môn Lý thuyết tài chính

Từ 2008 đến 2012

Khoa Tài chính – Ngân hàng; Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Phó Trưởng Khoa

Từ 2013 đến 7/2021

Phòng Tài vụ - Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Trưởng Phòng Tài vụ

Từ 20/7/2021 đến nay Phòng Quản trị - Tài vụ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ

 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Giáo trình Tài chính học

2012-2013

Trường

Chủ nhiệm đề tài

02

Giáo trình tiền tệ - ngân hàng

2012-2013

Trường

ủy viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Năm công bố

Nơi công bố

(Tên tạp chí đã đăng công trình)

1

Hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

số 14 -2008

Tạp chí Thương Mại

2

Nhìn lại hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

số 167- 2011

Tạp chí Kinh tế & Phát triển.

 

3

Chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ảnh chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại hiện nay

Số Đặc san - 2011

Tạp chí Kinh tế & Phát triển.

 

4

Giới thiệu một số mô hình phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến xếp hạng tín dụng khách hàng pháp nhân tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam”,

Số 174- 2011

Tạp chí Kinh tế & Phát triển.

 

5

Quản trị công ty tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tháng 11/2012

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh, Đại học Đà Nẵng- Trường đại học Kinh tế.

6

Tăng trưởng tín dụng luôn cần đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng

Số 18

Tháng 9/2015

Tạp chí ngân hàng

7

Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Số cuối tháng – tháng 11 năm 2015

Tạp chi Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

8

Phát triển marketing số trong hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử

 

15/10/2016

INTERNATIONAL CONFERENCE  MARKETING IN THE CONNECTED AGE MICA- Digital Marketing for Enterprises: Forecast, Potential and Challenges

(Kỷ yếu hội thảo Quốc tế, Đại học Đà Nẵng- Trường đại học Kinh tế)

9

Một số giải pháp phát triển công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại

Số 14 tháng 7/2017

Tạp chí ngân hàng


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cấp trường năm 2012 và năm 2014.