DHKT

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NƠI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

01/06/2022

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể nắm bắt cơ hội phát triển ở những vị trí sau:

  • Làm việc tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở vị trí: giao dịch viên; chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp; kiểm soát viên; phát hành thẻ ATM, chăm sóc khách hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên định giá tài sản…;
  • Làm việc tại các công ty chứng khoán: Thực hiện phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán;
  • Làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, công ty bảo hiểm…: Với các vị trị chuyên viên tài chính thực hiện các nghiệp vụ phân tích, hoạch định và quản lý các hoạt động tài chính.
  • Làm việc ở các loại hình doanh nghiệp: Có thể đảm nhận các vị trí chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp, chuyên viên lập và triển khai các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp; phân chia cổ tức; quản trị rủi ro tài chính, đầu tư tài chính và thực hiện quản lý các hoạt động tài chính phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.