DHKT

Cơ cấu tổ chức Khoa Tài chính - Ngân hàng

31/05/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ môn   
1  ThS. Tăng Thị Phúc   Trưởng khoa  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
2  ThS. Trương Phan  Kiều Oanh   Phó trưởng khoa  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
3  ThS. Lê Thị  Thanh   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
4  TS. Nguyễn Thị Thanh Hà   GV  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
5  ThS. Lê Thị Khương   GV  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
6  TS. Nguyễn Thị  Thu Đông  GV kiêm nhiệm  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
7  ThS. Nguyễn Thị Thu  Hằng   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Ngân hàng   Xem thông tin 
8  ThS. Nguyễn Thị  Quỳnh Nhi  Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
9  ThS. Nguyễn Thị Ái  Linh   GV  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
10  ThS. Võ Thị  Hảo   GV  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
11  ThS. Trần Nguyễn Tịnh  Đoan   GV  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
12  ThS. Nguyễn Thu Hà   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
13  ThS. Đinh Thị Thu Phương   GV kiêm nhiệm  Bộ môn Tài chính   Xem thông tin 
         

 


mangakakalot