DHKT

LINK ONLINE LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HK I NĂM HỌC 2022 - 2023

29/11/2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HK I NĂM HỌC 2022 - 2023

Link khảo sát online tại địa chỉ: https://forms.gle/Vp97B2vUsAsmwSYs6


123movies