DHKT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kế Hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng

 Email: tchcktkh@gmail.com 

Website: http://cep.edu.vn 

Facebook.com/cep.edu.vn