DHKT

Trường Đại học Hòa Bình - Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Đại học, liên thông lên Đại học chính quy khu vực miền trung - Địa điểm học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

17/01/2018

Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 Bùi Xuân Phái, Quận Nam Tư Liêm, Thành phố Hà Nội (http://hbuniv.edu.vn/)

=> tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ và Đại học, liên thông lên Đại học chính quy khu vực miền trung - Địa điểm học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Mọi chi tiết liên hệ địa điểm Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng: Thầy Tuấn - 02363 732 322 - 0914 026 326 - www.cep.edu.vn (mục tuyển sinh)