DHKT

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG

19/11/2018
THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG
Các lớp học tiếng trung vào ngày thứ 3 (20/11/2018) được nghỉ.
Lịch học bù giáo viên sẽ thông báo sau.