DHKT

Danh sách thu tiền điện ps từ ngày 12/10/2017-13/11/2017

01/12/2017

tải danh sách tại đây

 DANH SÁCH THU TIỀN ĐIỆN, NƯỚC HS - SV Ở KTX VÀ PHÒNG 109-A1, 101-102A2      
(Từ ngày  12/10/ 2017 -13/11/2017  )      
                             
STT Số phòng ở Số người ở Phần ghi điện  (1.838đ/kw) Phần ghi nước: 1 HSSV( 3m3 x 4.400đ/m3)           Tiếp theo 7.200đ/m3 Tổng số tiền  trả/tháng Đã nộp Thiếu  Lưu ý 
Số kw Đ.Kỳ Số kw C.Kỳ               Số kw T.Thụ   Thành tiền Số m3 Đ.Kỳ Số m3 C.Kỳ             Số m3 T.Thụ Thành tiền
1 101-B1 6            11,710              11,750              40       73,520           1,846           1,851                5           22,000                95,520 95,520               -    
2 102-B1 6            12,236              12,313              77     141,526           2,612           2,623              11           48,400              189,926         189,926  
3 103-B1 6            11,429              11,541            112     205,856                63                71                8           35,200              241,056 241,056               -    
4 104-B1 6            11,614              11,688              74     136,012           2,316           2,328              12           52,800              188,812 188,812               -    
5 105-B1 6            11,406              11,495              89     163,582           1,926           1,940              14           61,600              225,182 225,182               -    
6 106-B1 6            13,536              13,575              39       71,682           2,195           2,198                3           13,200                84,882 84,882               -    
7 107-B1 6            11,097              11,172              75     137,850           2,575           2,585              10           44,000              181,850 181,850               -    
8 108-B1 6            12,366              12,479            113     207,694           2,578           2,602              24         122,400              330,094 330,094               -    
9 109-B1 6            10,756              10,874            118     216,884           2,028           2,039              11           48,400              265,284 265,284               -    
10 201-B1 5            12,210              12,267              57     104,766           2,447           2,461              14           61,600              166,366 166,366               -    
11 202-B1 6              9,574                9,607              33       60,654           2,130           2,134                4           17,600                78,254 78,254               -    
12 203-B1 6            12,503              12,567              64     117,632           2,137           2,147              10           44,000              161,632 161,632               -    
13 204-B1 6            11,364              11,411              47       86,386           2,279           2,287                8           35,200              121,586 121,586               -    
14 205-B1 6            12,566              12,589              23       42,274           2,302           2,304                2             8,800                51,074 51,074               -    
15 206-B1 6            11,930              11,982              52       95,576           2,237           2,249              12           52,800              148,376 148,376               -    
16 207-B1 6            13,232              13,270              38       69,844           2,144           2,149                5           22,000                91,844 91,844               -    
17 208-B1 6            12,843              12,915              72     132,336           1,719           1,727                8           35,200              167,536 167,536               -    
18 209-B1 6              9,262                9,270                8       14,704              610              611                1             4,400                19,104 19,104               -    
19 301-B1 6            10,204              10,247              43       79,034           2,577           2,582                5           22,000              101,034 101,034               -    
20 302-B1 6            10,772              10,835              63     115,794           2,355           2,366              11           48,400              164,194 164,194               -    
21 303-B1 6            12,656              12,716              60     110,280           2,460           2,470              10           44,000              154,280 154,280               -    
22 304-B1 6            11,082              11,124              42       77,196           2,050           2,061              11           48,400              125,596 125,596               -    
23 305-B1 6            12,408              12,459              51       93,738           2,325           2,329                4           17,600              111,338 111,338               -    
24 306-B1 6            11,577              11,672              95     174,610           2,271           2,284              13           57,200              231,810 231,810               -    
25 307-B1 6            12,241              12,286              45       82,710           2,046           2,050                4           17,600              100,310 100,310               -    
26 308-B1 6            13,200              13,256              56     102,928           2,484           2,494              10           44,000              146,928 146,928               -    
27 309-B1 6              9,191                9,212              21       38,598           2,054           2,061                7           30,800                69,398 69,398               -    
28 101-B2 8            10,039              10,085              46       84,548           3,345           3,362              17           74,800              159,348 159,348               -    
29 102-B2 8              9,259                9,308              49       90,062           3,033           3,047              14           61,600              151,662 151,662               -    
30 103-B2 8            11,654              11,746              92     169,096           3,102           3,112              10           44,000              213,096         213,096  
31 104-B2 8            10,969              11,073            104     191,152           2,967           2,979              12           52,800              243,952 243,952               -    
32 105-B2 8            11,937              12,057            120     220,560           3,030           3,047              17           74,800              295,360 295,360               -    
33 106-B2 8            12,487              12,521              34       62,492           3,299           3,360              61         372,000              434,492 434,492               -    
34 107-B2 8              8,897                8,995              98     180,124           2,854           2,878              24         105,600              285,724 285,724               -    
35 108-B2 8            10,953              11,015              62     113,956              474              479                5           22,000              135,956 135,956               -    
36 109-B2 6            11,547              11,670            123     226,074           2,750           2,764              14           61,600              287,674 287,674               -    
37 201-B2 7            10,375              10,430              55     101,090           2,650           2,662              12           52,800              153,890 153,890               -    
38 202-B2 8            11,166              11,299            133     244,454           3,172           3,191              19           83,600              328,054 328,054               -    
39 203-B2 8              9,710                9,751              41       75,358           2,545           2,559              14           61,600              136,958 136,958               -    
40 204-B2 8              9,729                9,894            165     303,270           2,772           2,795              23         101,200              404,470 404,470               -    
41 205-B2 8              8,689                8,724              35       64,330           2,871           2,885              14           61,600              125,930 125,930               -    
42 206-B2 8              7,959                8,090            131     240,778           3,216           3,246              30         148,800              389,578 389,578               -    
43 207-B2 8            10,470              10,539              69     126,822           2,669           2,682              13           57,200              184,022 184,022               -    
44 208-B2 8              7,827                7,941            114     209,532           3,007           3,039              32         163,200              372,732 372,732               -   chưa TB
45 209-B2 8              9,337                9,389              52       95,576           2,894           2,904              10           44,000              139,576 139,576               -    
46 301-B2 8              8,397                8,491              94     172,772           2,573           2,601              28         134,400              307,172 307,172               -    
47 302-B2 8              8,202                8,244              42       77,196           3,466           3,491              25         112,800              189,996 189,996               -    
48 303-B2 8            12,137              12,299            162     297,756           3,318           3,349              31         156,000              453,756 453,756               -    
49 304-B2 8              8,480                8,516              36       66,168           2,537           2,551              14           61,600              127,768 127,768               -    
50 305-B2 8            10,008              10,097              89     163,582           3,288           3,307              19           83,600              247,182 247,182               -    
51 306-B2 8              9,491                9,562              71     130,498           3,257           3,266                9           39,600              170,098 170,098               -    
52 307-B2 8            10,137              10,340            203     373,114           2,578           2,606              28         134,400              507,514 507,514               -    
53 308-B2 8            10,275              10,383            108     198,504           3,064           3,076              12           52,800              251,304         251,304  
54 309-B2 8            11,474              11,633            159     292,242           3,310           3,335              25         112,800              405,042 405,042               -    
55 401-B2 8              9,396                9,464              68     124,984           2,793           2,804              11           48,400              173,384 173,384               -    
56 402-B2 8              8,543                8,602              59     108,442           2,647           2,650                3           13,200              121,642 121,642               -    
57 403-B2 8              8,253                8,307              54       99,252           2,398           2,413              15           66,000              165,252 165,252               -    
58 404-B2 8              8,117                8,155              38       69,844           2,895           2,906              11           48,400              118,244 118,244               -    
59 405-B2 8              9,619                9,659              40       73,520           2,844           2,852                8           35,200              108,720 108,720               -    
60 406-B2 8              9,201                9,259              58     106,604           3,673           3,705              32         163,200              269,804 269,804               -    
61 407-B2 8              8,245                8,291              46       84,548           2,733           2,733              -                    -                  84,548 84,548               -    
62 408-B2 8              9,486                9,547              61     112,118           2,479           2,486                7           30,800              142,918 142,918               -    
63 409-B2 8              9,963              10,018              55     101,090           2,711           2,726              15           66,000              167,090 167,090               -    
64 501-B2 8              9,899              10,012            113     207,694           2,874           2,895              21           92,400              300,094 300,094               -    
65 502-B2 8              8,293                8,439            146     268,348           2,442           2,462              20           88,000              356,348 356,348               -    
66 503-B2 8              9,475                9,543              68     124,984           2,914           2,931              17           74,800              199,784 199,784               -    
67 504-B2 8              8,609                8,643              34       62,492           2,528           2,540              12           52,800              115,292 115,292               -    
68 505-B2 8            10,519              10,555              36       66,168           2,807           2,817              10           44,000              110,168 110,168               -    
69 506-B2 8            10,524              10,612              88     161,744           2,382           2,405              23         101,200              262,944 262,944               -    
70 507-B2 8              9,534                9,636            102     187,476           2,335           2,344                9           39,600              227,076 227,076               -    
71 508-B2 8              8,451                8,563            112     205,856           2,102           2,126              24         105,600              311,456 311,456               -    
72 509-B2 8              8,618                8,705              87     159,906           2,508           2,528              20           88,000              247,906 247,906               -    
73 101-A1 8            11,410              11,456              46       84,548           3,130           3,137                7           30,800              115,348 115,348               -    
74 102-A1 8 9744 9773              29       53,302           2,790           2,794                4           17,600                70,902          70,902  
75 103-A1 8              9,515                9,566              51       93,738           3,041           3,053              12           52,800              146,538 146,538               -    
76 104-A1 8              8,566                8,588              22       40,436                43                56              13           57,200                97,636 97,636               -    
77 105-A1 8            11,168              11,253              85     156,230           3,206           3,217              11           48,400              204,630 204,630               -    
78 106-A1 8              9,644                9,661              17       31,246           2,750           2,756                6           26,400                57,646 57,646               -    
79 107-A1 8              9,025                9,071              46       84,548           3,270           3,279                9           39,600              124,148 124,148               -    
80 108-A1 8              9,969              10,034              65     119,470              147              161              14           61,600              181,070 181,070               -    
81 201-A1 8            11,639              11,673              34       62,492           3,143           3,150                7           30,800                93,292          93,292  
82 202-A1 8              9,535                9,595              60     110,280           2,246           2,257              11           48,400              158,680 158,680               -    
83 203-A1 8              1,121                1,126                5         9,190           3,505           3,547              42         235,200              244,390 244,390               -    
84 204-A1 8            10,028              10,126              98     180,124           2,741           2,764              23         101,200              281,324 281,324               -    
85 205-A1 8            10,874              10,960              86     158,068           3,082           3,109              27         127,200              285,268 285,268               -    
86 206-A1 8            10,557              10,634              77     141,526           3,052           3,070              18           79,200              220,726 220,726               -    
87 207-A1 8              8,584                8,645              61     112,118           2,684           2,698              14           61,600              173,718 173,718               -    
88 208-A1 8              9,767                9,836              69     126,822           3,668           3,679              11           48,400              175,222 175,222               -    
89 209-A1 8            10,047              10,119              72     132,336           2,666           2,676              10           44,000              176,336 176,336               -    
90 301-A1 8              8,707                8,802              95     174,610           2,678           2,698              20           88,000              262,610 262,610               -    
91 302-A1 8              9,410                9,471              61     112,118           2,099           2,109              10           44,000              156,118 156,118               -    
92 303-A1 6              6,946                7,001              55     101,090           2,060           2,064                4           17,600              118,690 118,690               -    
93 304-A1 6              8,383                8,488            105     192,990           2,796           2,816              20           93,600              286,590 286,590               -    
94 305-A1 8              8,122                8,185              63     115,794           2,586           2,591                5           22,000              137,794 137,794               -    
95 306-A1 8              8,574                8,613              39       71,682           2,609           2,613                4           17,600                89,282 89,282               -    
96 307-A1 8              8,281                8,310              29       53,302           2,389           2,389              -                    -                  53,302 53,302               -    
97 308-A1 6              7,496                7,541              45       82,710           1,940           1,949                9           39,600              122,310 122,310               -    
98 309-A1 6              9,164                9,260              96     176,448           2,946           2,970              24         122,400              298,848 298,848               -    
99 401-A1 6              9,178                9,218              40       73,520           2,159           2,164                5           22,000                95,520 95,520               -    
100 402-A1 6              9,452                9,492              40       73,520           2,949           2,959              10           44,000              117,520 117,520               -    
101 403-A1 6              8,586                8,669              83     152,554           2,554           2,573              19           86,400              238,954 238,954               -    
102 404-A1 6              3,587                3,665              78     143,364           2,616           2,636              20           93,600              236,964 236,964               -    
103 405-A1 6              8,453                8,487              34       62,492           2,184           2,190                6           26,400                88,892 88,892               -    
104 406-A1 6                 497                   552              55     101,090           2,483           2,493              10           44,000              145,090 145,090               -    
105 407-A1 6              8,521                8,577              56     102,928           2,635           2,646              11           48,400              151,328 151,328               -    
106 408-A1 6              9,322                9,421              99     181,962              208              223              15           66,000              247,962 247,962               -    
107 409-A1 6              6,475                6,501              26       47,788           1,965           1,967                2             8,800                56,588 56,588               -    
108 501-A1 6              7,948                7,983              35       64,330           1,005           1,016              11           48,400              112,730 112,730               -    
109 502-A1 6              6,998                7,041              43       79,034           2,308           2,316                8           35,200              114,234 114,234               -    
110 503-A1 6              6,971                7,007              36       66,168           2,308           2,317                9           39,600              105,768 105,768               -    
111 504-A1 6              7,647                7,700              53       97,414           2,565           2,580              15           66,000              163,414 163,414               -    
112 505-A1 6              9,175                9,207              32       58,816           3,003           3,003              -                    -                  58,816 58,816               -    
113 506-A1 6              8,513                8,552              39       71,682           2,408           2,414                6           26,400                98,082 98,082               -    
114 507-A1 6              9,240                9,310              70     128,660           2,434           2,439                5           22,000              150,660 150,660               -   chưa TB
115 508-A1 6              4,370                4,404              34       62,492           2,542           2,555              13           57,200              119,692 119,692               -    
116 509-A1 6              6,820                6,842              22       40,436           2,139           2,144                5           22,000                62,436 62,436               -    
117 103-A2 6                 769                   788              19       34,922           5,213           5,217                4           17,600                52,522 52,522               -    
118 104-A2 8              1,617                1,729            112     205,856           2,571           2,584              13           57,200              263,056 263,056               -    
119 105-A2 8              5,394                5,428              34       62,492           3,293           3,300                7           30,800                93,292 93,292               -    
120 106-A2 8              1,350                1,380              30       55,140           2,855           2,864                9           39,600                94,740 94,740               -    
121 107-A2 7              3,511                3,609              98     180,124           3,063           3,083              20           88,000              268,124 268,124               -    
122 108-A2 4 6244 6318              74     136,012           1,491           1,505              14           67,200              203,212 203,212               -    
123 201-A2 8              9,974              10,008              34       62,492           2,940           2,947                7           30,800                93,292 93,292               -    
124 202-A2 8            10,908              10,981              73     134,174           3,001           3,017              16           70,400              204,574 204,574               -    
125 203-A2 8              5,681                5,754              73     134,174           2,810           2,833              23         101,200              235,374         235,374  
126 204-A2 8              5,967                6,041              74     136,012           3,029           3,041              12           52,800              188,812 188,812               -    
127 205-A2 8              9,073                9,132              59     108,442           3,089           3,098                9           39,600              148,042 148,042               -    
128 206-A2 8              9,172                9,199              27       49,626           3,019           3,026                7           30,800                80,426 80,426               -    
129 207-A2 8              1,050                1,114              64     117,632           2,994           3,008              14           61,600              179,232 179,232               -    
130 208-A2 8              9,400                9,413              13       23,894           3,116           3,118                2             8,800                32,694 32,694               -    
131 209-A2 8              1,716                1,803              87     159,906           3,056           3,070              14           61,600              221,506 221,506               -    
132 301-A2 8              8,403                8,423              20       36,760           3,395           3,401                6           26,400                63,160 63,160               -    
133 302-A2 8              8,278                8,313              35       64,330           2,901           2,919              18           79,200              143,530 143,530               -    
134 303-A2 8              1,395                1,505            110     202,180           1,357           1,378              21           92,400              294,580 294,580               -    
135 304-A2 8            10,352              10,434              82     150,716           2,598           2,617              19           83,600              234,316 234,316               -    
136 305-A2 8              9,930              10,058            128     235,264           1,321           1,343              22           96,800              332,064 332,064               -    
137 306-A2 8              3,760                3,783              23       42,274           2,962           2,964                2             8,800                51,074 51,074               -    
138 307-A2 8            10,776              10,776               -                 -             2,727           2,735                8           35,200                35,200 35,200               -    
139 308-A2 8              1,975                2,054              79     145,202           3,810           3,843              33         170,400              315,602 315,602               -    
140 309-A2 8              9,684                9,751              67     123,146           2,697           2,710              13           57,200              180,346 180,346               -    
141 401-A2 6              6,930                6,943              13       23,894           2,699           2,706                7           30,800                54,694 54,694               -    
142 402-A2 6              7,812                7,871              59     108,442           2,071           2,096              25         129,600              238,042 238,042               -    
143 403-A2 6              7,255                7,299              44       80,872           1,930           1,940              10           44,000              124,872 124,872               -    
144 404-A2 6              9,015                9,053              38       69,844           2,056           2,074              18           79,200              149,044         149,044  
145 405-A2 6              5,977                6,016              39       71,682           2,174           2,194              20           93,600              165,282 165,282               -    
146 406-A2 6                    -                       51              51       93,738           2,245           2,259              14           61,600              155,338 155,338               -    
147 407-A2 6              7,583                7,597              14       25,732           2,150           2,162              12           52,800                78,532 78,532               -    
148 408-A2 6              9,637                9,705              68     124,984           2,345           2,357              12           52,800              177,784 177,784               -    
149 409-A2 6              6,745                6,763              18       33,084           2,357           2,364                7           30,800                63,884 63,884               -    
150 501-A2 6              6,187                6,220              33       60,654           2,162           2,173              11           48,400              109,054 109,054               -    
151 502-A2 6              6,535                6,556              21       38,598           2,109           2,118                9           39,600                78,198 78,198               -    
152 503-A2 6              7,291                7,313              22       40,436           2,256           2,265                9           39,600                80,036 80,036               -    
153 504-A2 6              7,731                7,788              57     104,766           2,285           2,292                7           30,800              135,566         135,566  
154 505-A2 6              7,178                7,192              14       25,732           2,011           2,023              12           52,800                78,532 78,532               -    
155 506-A2 6              3,169                3,202              33       60,654           2,733           2,746              13           57,200              117,854 117,854               -    
156 507-A2 6              7,608                7,644              36       66,168           2,080           2,086                6           26,400                92,568 92,568               -    
157 508-A2 6              8,586                8,628              42       77,196           1,861           1,872              11           48,400              125,596 125,596               -    
158 509-A2 6              6,935                6,957              22       40,436           2,232           2,242              10           44,000                84,436 84,436               -    
159 109A1              25,529              25,933            404     929,200           1,470           1,473                3           21,600              950,800 950,800               -    
160 102A2              10,045              10,453            408     938,400              641              647                6           43,200              981,600 981,600               -    
161 101 A2                3,932                3,932               -                 -                898              898              -                    -                          -                   -    
  Tổng cộng   1,119 1,427,403 1,437,999 10,596 19,850,592 402,677 404,744 2,067 9,495,200 29,345,792 28,007,288 1,338,504 0
Số tiền bằng chữ: ( Hai mươi chín triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng )           0
               Đà Nẵng, ngày  17   tháng  11  năm 2017      
                                                    Trung tâm phục vụ HS - SV        
                                       Người lập                                                                                        Giám đốc        
                             
                          16100  
                          29100  
                             
              Nguyễn Thị Hương Giang                                                                  Trần Quang Nên