DHKT

Hình ảnh đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

02/05/2018

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng được thành lập từ năm 1976, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay quy mô đào tạo hơn 4.000 sinh viên thuộc các ngành và chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch – lữ hành, Tài chính – Ngân hàng, Tiếng Anh (tiếng Anh thương mại và tiếng Anh du lịch), Dịch vụ pháp lý (pháp luật) và Công nghệ thông tin.

Cơ cấu tổ chức nhà trường hiện nay có 8 khoa chuyên môn, 6 phòng và 2 trung tâm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 197 người. Trong đó 04 Tiến sỹ, 120 Thạc sỹ, 15 người đang làm nghiên cứu sinh, 12 người đang học cao học, trình độ đại học có 13 người.


Hình ảnh các khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Khoa kế toán


 

KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ


 

KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ


 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


 

KHOA KINH TẾ CƠ SỞ


 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


 

TỔ BỘ MÔN LUẬT


 

KHOA ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ