DHKT

KH tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/10/2020

Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Quận Ủy Liên Chiểu - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Xem và tải về hướng dẫn số 151-HD/BTGTW

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân (click vào tên dự thảo để xem và tải về):

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 


Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 06/11/2020

Hình thức thảo luận, góp ý kiến:

-Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thểchính trị -xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học.

- Thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ thành phố, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị -xã hội.