DHKT

Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 - khóa 2018, khóa 2019

23/12/2019

Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 - khóa 2018, khóa 2019 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2003

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể các em sinh viên danh sách thi học kỳ I năm học 2019-2020 ở file đính kèm!

Lưu ý: Đối với các bạn khoá 16 về trước, có đăng ký học ghép với khoá 18 thì danh sách thi ở trong Link cùng với khoá 18, học ghép với khoá 19 thì xem danh sách thi ở trong Link cùng với khoá 19.

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI HỌC KỲ I (2019 – 2020) CÁC LỚP CĐ KHOÁ 2018

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI HỌC KỲ I (2019-2020) CÁC LỚP CĐ KHOÁ 2019