DHKT

CV Số 3818 Vv Triển khai cuộc thi viết Tôi chọn nghề và Videoclip GDNN

21/11/2019

CV Số 3818 Vv Triển khai cuộc thi viết Tôi chọn nghề và Videoclip GDNN - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

1. Website Tổng cục giáo dục nghề nghiệp: http://gdnn.gov.vn

2. Thể lệ Cuộc thi Viết "Tôi chọn nghề" - Tải về

3. Thể lệ Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai” - Tải về

4. V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Viết "Tôi chọn nghề" và Cuộc thi Video clip "Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai"  - Tải về