DHKT

181/QĐ-KTKH - Vv Công nhận kết quả rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2018-2019

03/04/2019

181/QĐ-KTKH - Vv Công nhận kết quả rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

1. Tải về ĐIỂM RÈN LUYỆN CĐ 2016 (Kỳ I, Năm 3)
2. Tải về ĐIỂM RÈN LUYỆN CĐ 2017 (Kỳ I, Năm 2).xls
3. Tải về ĐIỂM RÈN LUYỆN CĐ 2018 (Kỳ I, Năm 1)