DHKT

Danh sách lớp và kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp Kỹ năng mềm K36

18/03/2019

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ: Danh sách lớp và kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp Kỹ năng mềm K36

1. Danh sách lớp K36 - Xem và tải về

2. Kế hoạch dạy