DHKT

P.QLĐT- Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II, Năm học 2018-2019 (đối với các lớp có lịch học từ tuần 02 đến tuần 08)

23/01/2019

P.QLĐT- Lịch thi các học phần thay thế khóa luận học kỳ II, Năm học 2018-2019 (đối với các lớp có lịch học từ tuần 02 đến tuần 08).

Sinh viên xem danh sách phòng thi cập nhật tại trang đào tạo tín chỉ http://daotao.cep.edu.vn