DHKT

Phòng QLĐT thông báo về việc đăng ký học ghép

10/01/2019

Chi tiết: http://cep.edu.vn/daotaocep/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1958

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên khoá 16 về trước có đơn đăng ký học ghép với Khoá 17 và khoá 18 chủ động vào trang http://daotao.cep.edu.vn (mục Thời khoá biểu) xem thời khoá biểu các lớp tín chỉ phù hợp với thời gian rãnh của mình trước khi lên phòng Đào tạo đăng ký!
Trân trọng./.

Tham khảo:

1. Kế hoạch đăng ký học kỳ II năm học 2018-2019

2. THỜI GIAN HỌC CÁC LỚP TÍN CHỈ KHOÁ 16 VỀ TRƯỚC