DHKT

Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019

13/01/2019

Chi tiết tại trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1947

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên lịch thi Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Trân trọng./.


TIN LIÊN QUAN