DHKT

Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp khoá 17, các lớp Thay thế khoá luận và môn Kinh tế vĩ mô

08/01/2019

Chi tiết xem tại trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1951

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khoá vào trường năm 2017, 2018 và các lớp học thay thế khoá luận Danh sách thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 ở file đính kèm

Trân trọng.

Click để xem DS thi môn Kinh tế vĩ mô

Click để xem DS thi các lớp khoá 17

Click để xem DS thi các môn thay thế khoá luận