DHKT

THỜI GIAN HỌC CÁC LỚP TÍN CHỈ KHOÁ 16 VỀ TRƯỚC

08/01/2019

Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=1955

 

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên có đăng ký học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 thời gian bắt đầu học, cụ thể như sau:

Các lớp có tuần học T(2-18): Bắt đầu học từ ngày 07/01/2019 đến ngày 04/05/2019

Các lớp có tuần học T(2-8): Bắt đầu học từ ngày 07/01/2019 đến ngày 23/02/2019

Các lớp có tuần học T(16-20): Bắt đầu học từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019

Thời gian đi TTTN sinh viên liên hệ trực tiếp tại khoa.

Trân trọng./.