DHKT

BỔ SUNG - LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 1)

09/07/2021

1. LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 1) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ:   http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2088

 

2. LỊCH THI ONLINE (BỔ SUNG) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ:   http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2094

 

3. Lịch thi và Danh sách thi Online bổ sung môn Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại học Kỳ II  năm học 2020 - 2021.

Chi tiết xem tại Trang Đào tạo tín chỉ:  http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2095


Thông tin đang được cập nhật!