DHKT

TB số 228 Vv Thực hiện các nhiệm vụ nhằm ổn định lại việc học tập của SV sau thời gian nghỉ học do dịch cúm Covid-19

04/05/2020

TB số 228 Vv Thực hiện các nhiệm vụ nhằm ổn định lại việc học tập của SV sau thời gian nghỉ học do dịch cúm Covid-19 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng