DHKT

ĐOÀN TN- CV Số 27 Vv Vận động ủng hộ vé xem Đêm nhạc gây quỹ từ thiện " Đem ánh sáng đến trẻ em vùng cao 2019"

04/07/2019

ĐOÀN TN- CV Số 27 Vv Vận động ủng hộ vé xem Đêm nhạc gây quỹ từ thiện " Đem ánh sáng đến trẻ em vùng cao 2019"


TB Vv Tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện đem ánh sáng đến trẻ em vùng cao 2019 của Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng